TARSİM

Sigorta Kapsamına Ait Sorular ve Cevapları

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortası branşları nelerdir?

Cevap: Devlet Destekli Tarım Sigortaları, aşağıdaki branşlarda faaliyet göstermektedir:

• Bitkisel Ürün Sigortası

•  İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

•  Ağaç Sigortası

• Sera Sigortası

• Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

• Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

• Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

• Su Ürünleri Hayat Sigortası

• Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında meyveler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Cevap: Meyveler dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu   kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere “don” riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir. Ayrıca, meyve ağaçları, fındık ocağı ve asmaların kendileri ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı teminat kapsamındadır.

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Cevap: Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını” risklerinin neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca, buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için sap unsuru, tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte yaban domuzunun neden olduğu miktar kaybı, isteğe bağlıolarak güvence altına alınabilmektedir.

 

Soru: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Kuru tarım alanında üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluk buğday ürünü, kuraklık,don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabilmektedir.

 

Soru: Sera Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre teminat kapsamına alınabilen seralar ve içindeki bitkisel ürünler, dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri nedeniyle sera içindeki sigortalı bitkisel ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

• Çeşitli hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler,

• Kazalar, vahşi hayvan saldırıları, yılan ve böcek sokmaları,

• Zehirli çayır otlarına ve yeme bağlı zehirlenmeler,

• Doğal afetler ve güneş çarpmaları,

• Yangın veya infılak,sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar,

• Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

Ayrıca, Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip işletmelerdeki büyükbaş hayvanlar, şap hastalığı sebebiyle meydana gelebilecek ölüm ve mecburi kesim risklerine karşı isteğe bağlı olarak sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) kayıtlı koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

• Çeşitli hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler,

• Kazalar, vahşi hayvan saldırıları, yılan ve böcek sokmaları,

• Zehirli çayır otlarına ve yeme bağlı zehirlenmeler,

• Doğal afetler ve güneş çarpmaları,

• Yangın veya infılak,sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar,

• Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

Ayrıca, Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip işletmelerdeki küçükbaş hayvanlar, şap hastalığı sebebiyle meydana gelebilecek ölüm ve mecburi kesim risklerine karşı isteğe bağlı olarak sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Kümes Hayvanları Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Kapalı alanda üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, risk inceleme değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

• Çeşitli kanatlı hayvan hastalıkları,

• Kazalar ve zehirlenmeler,

• Doğal afetler,

• Yangın veya infılak sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler.

Ayrıca, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları, hastalık dışındaki risklere karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Su Ürünleri Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirmen sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen alabalaık, çipura, levrek, orkinos, mersin ve granyöz vb. balıklarınızı, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

• Çeşitli hastalıklar,

• Kontrol dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

• Her türlü doğal afetler,

• Kazalar,

• Predatörler,

• Alg patlaması.

Ayrıca, kafes ve ağlar, doğal afetler, kazalar ve predatörler nedeniyle meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar ve içindeki arı kolonisi, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, taşıt çarpması, vahşi hayvan saldırısı risklerine ve gezginci arıcılıkta kovanların nakliyesi esnasında oluşabilecek çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi risklere karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortasında paket olarak veya isteğe bağlı alınan teminatlar nelerdir?

Cevap: Aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer almaktadır:

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortasında kalite kaybı teminatı hangi risklere ve hangi ürünlere verilmektedir?

Cevap: Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere verilmektedir. Diğer riskler ve ürünler için kalite kaybı teminatı verilmemektedir.

 

Soru: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Sigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır

kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar,

• Ürünlerin kalitesinde meydana gelen zararlar,

• Hastalık ve zararlılar ile yaban hayvanların neden olduğu kayıplar,

• Dolu paketi kapsamındaki riskler (dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su

baskını) nedeni ile meydana gelen hasarlar, teminat dışında kalan hallerdir.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Cevap: Sigorta süresi, 1 yıldır. Süt sığırları ve mandalar, 8’inci günden itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dahil), erkek besi sığırları 8’inci günden itibaren 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) sigortaya kabul edilmektedir.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 5996 Sayılı Veteriner

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre antrax ve kuduz hariç ihbarı mecburi

tüm bulaşıcı hastalıklar,

• Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri

• Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda,

RPT ve buna bağlı hastalıklar,

• Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal

anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma

hasarları,

• Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirmesi yapılmamış hayvanlar,

• Dar kapsamlı poliçelerde hastalıklar, teminat kapsamı dışında kalan risklerdir.

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Cevap: Sigorta süresi, 1 yıldır. Koyun, keçi ile koç ve tekeler, 3’üncü aydan itibaren 5 yaşına kadar (5 yaş dahil) sigortaya kabul edilmektedir.

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kuduz ve anthrax hariç ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar,

• Değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,

• Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,

• Koyun ve keçilerde endo denilen iç ve ekto denilen dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

• Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,

• Dar kapsamlı poliçelerde hastalıklar, teminat dışı kalan risklerdir.

 

Soru:  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları nasıl olmalıdır?

Cevap: Sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları şöyledir;

• 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civcivleri,

• 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri,

• 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları,

• 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler,

• 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar,

• 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler,

• 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri,

• 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri,

• 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları,

• Dar kapsamlı tarife çerçevesinde olmak kaydıyla, açık ve yarı açık sistemlerde yetiştirilen tavuk, hindi, devekuşu, kaz ve ördekler.

 

Soru:  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar,

• Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar,

• Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri,

• Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 3 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimi,

• Hırsızlık ve yer değiştirme halleri,

• Tarife ve Talimatlar’da belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

• Dar Kapsamlı poliçelerde, nedeni ne olursa olsun sıcaklık yükselmesine bağlı hasarlar, teminat dışı kalan hallerdir.

 

Soru: Su Ürünleri Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Sigortanın başlangıcından önceki mevcut hastalıklar,

• Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari hastalıklar,

• Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,

• Denizdeki kafeslerde yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle meydana gelecek yara ve sıyrıklar,

• Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar,teminat dışında kalan hallerdir.

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası’na kabul şartları nelerdir?

Cevap:

• Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı olunması,

• En az 30 adet kovan olması,

• İşletmede bulunan, AKS’ye kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,

• Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce kovanları nakledeceği adresler ve nakliyatı gerçekleştireceği araç tipleri ve işaretlerinin tarsim’e bildirilmesi,

• Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması,

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi,

• Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi,

• Arının zarar gördüğü her türlü hastalık,

• Balın zarar görmesi,

• Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,

• Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar, teminat dışında kalan hallerdir.

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmak için kayıt ve güncelleme işlemleri nerede yapılır?

Cevap: Bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması  gerekmektedir.)


Seralar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)

Su Ürünleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.

Arılı Kovanlar için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.

Hayvan Kayıt güncellemeleri; (HAYBİS'e);

  • Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,
  • Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,
  • Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde, yaptırılmaktadır.

 

Soru: Muafiyet ve müşterek sigorta nedir, tazminat hesaplamasında nasıl  uygulanmaktadır?

Cevap: Muafiyet ve Müşterek Sigorta, Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, riskin sigortalı ile paylaşımıyla sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalı açısından hasarın kendisine eksik ödenmesi gibi algılandığı için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak görünse bile, bu uygulamalar poliçe primini çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.

Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.

Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünün veya belli bir yüzdesinin sigortalı tarafından karşılanmasıdır.

Muafiyet ve müşterek sigorta oranlarının tazminat hesaplamasında nasıl uygulandığına ilişkin örnekleri http://www.tarsim.gov.tr'de Mevzuat - Müşterek Sigorta ve Muafiyetler bölümünde görülebilmektedir.

 

Soru: Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası’nda kalite kaybı teminatı hangi risklere ve hangi ürünlere verilmektedir?

Cevap: Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere verilmektedir. Diğer riskler ve diğer ürünler için kalite kaybı teminatı verilmemektedir.

 

 

Copyright © 2018 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.