TARSİM

Sigorta Kapsamına Ait Sorular ve Cevapları

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortası branşları nelerdir?

Cevap: Devlet Destekli Tarım Sigortaları, aşağıdaki branşlarda faaliyet göstermektedir:

• Bitkisel Ürün Sigortası

• İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

• Ağaç / Fidan Sigortası

• Sera Sigortası

• Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

• Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

• Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

• Su Ürünleri Hayat Sigortası

• Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası 

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında meyveler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Cevap: Meyveler dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu   kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere “don” riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.

Açık alanda bağ ve meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü sistemleri ile destek (telli terbiye) sistemleri için, dolu paket kapsamındaki riskler, taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riski, kiraz ve üzüm ürünlerinde üründe yağmur riskinin olgunlaşma ve hasat döneminde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki risklerin neden olduğu miktar kaybı isteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir.    

Ayrıca, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı teminat kapsamındadır.

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Cevap: Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını” risklerinin neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca, buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için sap unsuru, tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte yaban domuzunun neden olduğu miktar kaybı, isteğe bağlıolarak güvence altına alınabilmektedir.

 

Soru: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, ilçe genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabilir.

Ayrıca; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir.

 

Soru: Sera Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre teminat kapsamına alınabilen seralar ve içindeki bitkisel ürünler, dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri nedeniyle sera içindeki sigortalı bitkisel ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre     ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,    
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,

 • Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler,  mecburi kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) kayıtlı koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun, keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması, hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar,

Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,

 • Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.

 

Soru: Kümes Hayvanları Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Kapalı alanda üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, risk inceleme değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,
 • İsteğe bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla; Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

Ayrıca, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları, hastalık dışındaki risklere karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Su Ürünleri Hayat Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirmen sonucuna göre sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen alabalık, çipura, levrek, orkinos, mersin ve granyöz vb. balıklarınızı, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir:

• Çeşitli hastalıklar,

• Kontrol dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

• Her türlü doğal afetler,

• Kazalar,

• Predatörler,

• Alg patlaması.

Ayrıca, kafes ve ağlar, doğal afetler, kazalar ve predatörler nedeniyle meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar ve içindeki arı kolonisi, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, taşıt çarpması, vahşi hayvan saldırısı risklerine ve gezginci arıcılıkta kovanların nakliyesi esnasında oluşabilecek çarpma, çarpışma, devrilme, yanma gibi risklere karşı sigortalanabilmektedir.

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortasında paket olarak veya isteğe bağlı alınan teminatlar nelerdir?

Cevap: Aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer almaktadır:

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortasında hangi riskten kaynaklanan kalite kaybı teminatı hangi ürünlere verilmektedir?

Cevap: Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere verilmektedir. Diğer risklerden kaynaklanan kalite kaybı teminatı verilmemektedir.

 

Soru: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Sigorta ettirenin/sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar,

• Ürünlerin kalitesinde meydana gelen zararlar,

• Hastalık ve zararlılar ile yaban hayvanların neden olduğu kayıplar,

• Dolu paketi kapsamındaki riskler (dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını) nedeni ile meydana gelen hasarlar, teminat dışında kalan hallerdir.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Cevap: Sigorta süresi, 1 yıldır. Süt sığırları ve mandalar, 11’inci günden itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dahil), sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu ile 9 yaşına kadar (9 yaş dahil), erkek besi sığırları ise 11’inci günden itibaren 3 yaşına kadar (3 yaş dahil) 3, 6, 9 veya 12 aylık sigorta süreleriyle sigortaya kabul edilmektedir.

 

Soru: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin), sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde;  şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi  bulaşıcı hastalıklar,
 • Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,
 • Sigortalı hayvanın kaybolması ve değiştirme halleri,
 • Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar,
 • Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,
 • Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,
 • Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler,
 • Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirmesi yapılmamış hayvanlar,
 • Dar kapsamlı poliçelerde hastalıklar, teminat kapsamı dışında kalan risklerdir. 

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında sigorta süresi ne kadardır?

Cevap: Sigorta süresi, 1 yıldır. Koyun, keçi ile koç ve tekeler, 30’uncu günden itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dahil) sigortaya kabul edilmektedir.

 

Soru: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

 • Koyun ve keçi brucellozu, kuduz, scrapie ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde;  şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere,  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi  bulaşıcı hastalıklar,
 • Değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları,
 • Koyun ve keçilerde endo denilen iç ve ekto denilen dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
 • Tarife ve Talimatlar doğrultusunda kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,
 • Dar kapsamlı poliçelerde hastalıklar, teminat dışı kalan risklerdir.

 

Soru:  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları nasıl olmalıdır?

Cevap: Sigortaya kabul edilebilecek hayvanların yaşları şöyledir;

• 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civcivleri,

• 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri,

• 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları,

• 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler,

• 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar,

• 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler,

• 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri,

• 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri,

• 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları,

• Dar kapsamlı tarife çerçevesinde olmak kaydıyla, açık ve yarı açık sistemlerde yetiştirilen tavuk, hindi, devekuşu, kaz ve ördekler.

 

Soru:  Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar,

• Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar,

• Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri,

• Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 3 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimi,

• Hırsızlık ve yer değiştirme halleri,

• Tarife ve Talimatlar’da belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

• Dar Kapsamlı poliçelerde, nedeni ne olursa olsun sıcaklık yükselmesine bağlı hasarlar, teminat dışı kalan hallerdir.

 

Soru: Su Ürünleri Hayat Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Sigortanın başlangıcından önceki mevcut hastalıklar,

• Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari hastalıklar,

• Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,

• Denizdeki kafeslerde yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle meydana gelecek yara ve sıyrıklar,

• Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar teminat dışında kalan hallerdir.

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası’na kabul şartları nelerdir?

Cevap:

• Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı olunması,

• En az 30 adet kovan olması,

• İşletmede bulunan, AKS’ye kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,

• Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması,

 

Soru: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

Cevap: Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası’nda teminat dışında kalan bazı durumlar aşağıdaki şekilde olup, detaylı bilgi Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartları’nda yer almaktadır.

• Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi,

• Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi,

• Arının zarar gördüğü her türlü hastalık,

• Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,

• Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar, teminat dışında kalan hallerdir.

 

 

 

 

Copyright © 2020 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.